Các cú pháp và ví dụ về lệnh Create Database trong SQL Server

vakasoftware chia sẻ bạn đọcLệnh Create Database trong SQL được sử dụng để tạo Database mới trong SQL qua bài viết dưới đây.

Cú pháp

Lệnh CREATE DATABASE có cú pháp như sau:

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Ở đây, ten_co_so_du_lieu luôn luôn là duy nhất bên trong RDBMS.

Xem thêm: Tìm hiểu cú pháp của biểu thức Boolean – Số học – date trong SQL

Ví dụ

Nếu bạn muốn tạo Database mới là <SINHVIEN>, thì lệnh CREATE DATABASE sẽ là như sau:

SQL> CREATE DATABASE SINHVIEN;

Đảm bảo rằng bạn có quyền như admin trước khi tạo bất kỳ Database nào. Khi một Database đã được tạo, bạn có thể kiểm tra nó trong danh sách Database như sau:

SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| AMROOD       |
| VIETJACK   |
| mysql       |
| orig        |
| test        |
| SINHVIEN       |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *